Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:

subsidy                productive                      support              drugstore 

A.

subsidy

B.

productive

C.

support

D.

drugstore

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

support

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...