Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:

diverse                 summit                     combine                   compile

A.

diverse  

B.

summit   

C.

combine  

D.

compile

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

summit

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...