Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:

hockey                  honor                     hooker                        hornet

A.

hockey                  

B.

honor                     

C.

hooker                        

D.

hornet

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

honor            

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...