Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:

future                     computer                       shuttle                        nuclear 

A.

future                     

B.

computer                       

C.

shuttle                       

D.

 nuclear 

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

shuttle  

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...