Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:

secondary                      end                       system                        level

A.

secondary

B.

 end   

C.

 system

D.

 level

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

 system

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...