Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:

thing                      length                      either                          author

A.

thing 

B.

 length     

C.

either

D.

author

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

either

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...