Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given:

My academic background / BA certificate in Tourism / I / two years’ experience / work as a tour guide.

A.

My academic background includes a BA certificate in Tourism and I have two years’ experience of working as a tour guide.

B.

My academic background it is a BA certificate in Tourism as well as I have two years’ experience of working as a tour guide.

C.

My academic background which has a BA certificate in Tourism. However, I have two years’ experience of working as a tour guide.

D.

My academic background that is a BA certificate in Tourism. Moreover, I have two years’ experience of working as a tour guide.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...