Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given:

Vietnamese girls / wear the conical leaf hat / a little umbrella / protect themselves from sun or rain.

A.

Vietnamese girls who wear this leaf hat like a little umbrella so that it protects themselves from sun or rain.

B.

Vietnamese girls wear this leaf hat such as a little umbrella for protecting themselves from sun or rain.

C.

Vietnamese girls wear this leaf hat like a little umbrella to protect themselves from sun or rain.

D.

Vietnamese girls wearing this leaf hat as a little umbrella to protect themselves from sun or rain.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Vietnamese girls wear this leaf hat like a little umbrella to protect themselves from sun or rain.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...