Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given:

Japan / often / employees / in / new / holidays / companies / summer / the / take in / after.

A.

Japan employees often take in companies in after the summer holidays.

B.

Japan companies often take in new employees in after the summer holidays.

C.

In Japan, companies often take in new employees after the summer holidays.

D.

In Japan, new employees often take in companies after the summer holidays.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

In Japan, companies often take in new employees after the summer holidays.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...