Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given:

study / language / country where / widely spoken / have / advantages.

A.

To study a language in a country where it is widely spoken have too many advantages.

B.

Studying a language in a country where you are widely spoken it has many advantages.

C.

Studying a language in a country where it is spoken widely has a lot of advantages. 

D.

To study a language in a country where you widely spoken it has a lot of advantages. 

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Studying a language in a country where it is spoken widely has a lot of advantages. 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...