Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given:

study / language / country where / widely spoken / have / advantages.

A.

To study a language in a country where it is widely spoken have too many advantages.

B.

Studying a language in a country where you are widely spoken it has many advantages.

C.

Studying a language in a country where it is spoken widely has a lot of advantages. 

D.

To study a language in a country where you widely spoken it has a lot of advantages. 

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...