Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given:

school-leavers / choose / college / employment / immediate.

A.

School-leavers can choose either college or immediate employment.

B.

School-leavers can make a choice among college and employment immediately.

C.

School-leavers can choose either college and employment immediately.

D.

School-leavers can make an immediate choice of neither college nor employment.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...