Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given:

why / do / Tam / listening / jazz / you / enjoys / to / know //?

A.

You know why do Tam enjoys listening to jazz?

B.

Why do Tam know you enjoys listening to jazz?

C.

Do you know why Tam enjoys listening to jazz?

D.

Why Tam know do you enjoys listening to jazz?

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...