Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given:

I / at university / an embarrassing experience / never forget.

A.

When I was at university, I had got an embarrassing experience that I will never forget.

B.

No sooner when I was at university, than I had got an embarrassing experience that I will never forget.

C.

When I was at university, and I had got an embarrassing experience that I will never forget.

D.

I was at university as soon as I had got an embarrassing experience that I will never forget.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...