Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given:

I / at university / an embarrassing experience / never forget.

A.

When I was at university, I had got an embarrassing experience that I will never forget.

B.

No sooner when I was at university, than I had got an embarrassing experience that I will never forget.

C.

When I was at university, and I had got an embarrassing experience that I will never forget.

D.

I was at university as soon as I had got an embarrassing experience that I will never forget.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

When I was at university, I had got an embarrassing experience that I will never forget.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...