Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given:

The aim / the match / raise money / the disabled students / have good study //.

A.

The aim of the match is to raise money with the disabled students having good study.

B.

The aim of the match raises money for the disabled students with having good study.

C.

The aim of the match is to raise money for the disabled students have good study.

D.

The aim of the match is to raise money for the disabled students having good study.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

The aim of the match is to raise money for the disabled students having good study.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...