Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given:

My friends / I / take / trip / my hometown /Lao Cai //.

A.

 My friends and I are going to take trip to my hometown at Lao Cai.

B.

My friends and I am going to taking a trip to my hometown in Lao Cai.

C.

My friends and I are going to take a trip to my hometown in Lao Cai.

D.

My friends and I take a trip to my hometown in Lao Cai.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

My friends and I are going to take a trip to my hometown in Lao Cai.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...