Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given:

More /15 movies / show / Ngoc Khanh cinema / three months//.

A.

More 15 movies shown in Ngoc Khanh cinema for three months now.

B.

More than 15 movies shown in Ngoc Khanh cinema for three months.

C.

More over than 15 movies have shown in Ngoc Khanh cinema for three months.

D.

More than 15 movies have been shown in Ngoc Khanh cinema for three months.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

More than 15 movies have been shown in Ngoc Khanh cinema for three months.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...