Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given:

often / do / afternoon / what / you / do / Saturday / every //?

A.

What often do you do every Saturday afternoon?

B.

What do you often do every Saturday afternoon?

C.

What do you do often every Saturday afternoon?

D.

What do you often do every afternoon Saturday?

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...