Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given:

summer / for / often / every / go / vacation / I / relaxing / somewhere

A.

Relaxing, for every summer vacation, I often go somewhere.

B.

Every summer vacation, I often go somewhere for relaxing.

C.

Every summer vacation for relaxing, I often go somewhere.

D.

For every summer vacation, I often go somewhere relaxing.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 30 phút tiếng anh lớp 11 - Đề số 1

Loading...

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...