Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given:

 I / display / my collection of dolls / in a window / arrange them / size

A.

I not only display my collection of dolls in a window but also them on size.

B.

I display my collection of dolls in a window to arrange them in size.

C.

I display my collection of dolls in a window, arranging them by size.

D.

I display my collection of dolls in a window, which are arranging them by size.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

I display my collection of dolls in a window, arranging them by size.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 30 phút tiếng anh lớp 11 - Đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...