Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given:

 I / display / my collection of dolls / in a window / arrange them / size

A.

I not only display my collection of dolls in a window but also them on size.

B.

I display my collection of dolls in a window to arrange them in size.

C.

I display my collection of dolls in a window, arranging them by size.

D.

I display my collection of dolls in a window, which are arranging them by size.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 30 phút tiếng anh lớp 11 - Đề số 3

Loading...

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...