Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given:

bags / than / two / buried / tons / of / paper / more / old / plastic / clothes / had / been / tents / burned / and / or

A.

Two tons of paper bags, old tents, plastic and more than clothes had been buried or burned.

B.

More than two tons of paper bags, old tents, plastic and clothes had been burned or buried.

C.

Paper bags, old tents, and plastic of clothes had been burned or buried more than two tons.

D.

More than two tons of paper bags, old tents, plastic and clothes buried or had been burned.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 30 phút tiếng anh lớp 11 - Đề số 1

Loading...

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...