Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given:

leave for Tet holiday / our class / hold a farewell party / 5pm next Friday

A.

We want to leave for Tet holiday so our class will hold a farewell party at 5pm next Friday.

B.

 Before leaving for Tet holiday, our class will hold a farewell party at 5pm next Friday.

C.

In order to leave for Tet holiday, our class holds a farewell party at 5pm next Friday.

D.

Whenever leaving for Tet holiday, our class will hold a farewell party at 5pm next Friday.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

 Before leaving for Tet holiday, our class will hold a farewell party at 5pm next Friday.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề kiểm tra trắc nghiệm 15 phút tiếng anh lớp 11 - Đề số 7

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...