Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given:

leave for Tet holiday / our class / hold a farewell party / 5pm next Friday

A.

We want to leave for Tet holiday so our class will hold a farewell party at 5pm next Friday.

B.

 Before leaving for Tet holiday, our class will hold a farewell party at 5pm next Friday.

C.

In order to leave for Tet holiday, our class holds a farewell party at 5pm next Friday.

D.

Whenever leaving for Tet holiday, our class will hold a farewell party at 5pm next Friday.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề kiểm tra trắc nghiệm 15 phút tiếng anh lớp 11 - Đề số 7

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...