Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given:

Each class / prepare / a performance / the dress rehearsal hold / next Sunday morning

A.

We inform that each class preparing a performance because the dress rehearsal will be held next Sunday morning.

B.

Because each class prepares a performance, so the dress rehearsal will be held next Sunday morning.

C.

Each class prepares a performance, moreover the dress rehearsal will be held next Sunday morning.

D.

Each class prepares a performance and the dress rehearsal will be held next Sunday morning.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Each class prepares a performance and the dress rehearsal will be held next Sunday morning.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 30 phút tiếng anh lớp 11 - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...