Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given:

Teachers’ Day / come / our school / a variety show / express the gratitude / love / our teachers

A.

As Teachers’ Day is coming, our school will hold a variety show to express the gratitude and love to our teachers.

B.

Whenever Teachers’ Day comes, our school will hold a variety show for expressing the gratitude and we love our teachers.

C.

Because Teachers’ Day will come, our school will make a variety show how to express the gratitude and love to our teachers.

D.

As soon as Teachers’ Day is coming, our school will hold a variety show, that expresses the gratitude or love to our teachers.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

As Teachers’ Day is coming, our school will hold a variety show to express the gratitude and love to our teachers.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề kiểm tra trắc nghiệm 15 phút tiếng anh lớp 11 - Đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...