Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given:

I’d like / watch / film / show / 9p.m / VTC1 channel.

A.

I’d like watching the film showing at 9 p.m on VTC1 channel.

B.

 I’d like to watch the film showing at 9 p.m on VTC1 channel.

C.

I’d like to watch the film showing at 9 p.m in VTC1 channel.

 

D.

I’d like to watch the film shown at 9 p.m on VTC1 channel.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...