Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given:

police / asking / man / house / break into / last night.

A.

The police is asking the man having the house broken into last night.

B.

The police are asking the man whose house was broken into last night.

C.

The police is asking the man into whose house was broken last night.

D.

The police are asking the man whose house broken into last night.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

The police are asking the man whose house was broken into last night.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 60 phút tiếng anh lớp 11 - Đề số 7

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...