Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given:

policeman / William / live / next door.

A.

The policeman which is William lives next door.

B.

The policeman whose name is William lives next door.

C.

The policeman lives next door is William.

D.

William is the policeman whom lives next door.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

The policeman whose name is William lives next door.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 60 phút tiếng anh lớp 11 - Đề số 7

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...