Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given:

he / not / go / class / this / morning / nobody / know / why /

A.

He didn't go to class this morning and nobody knows why.

B.

He not go to class this morning and nobody knows why.

C.

He didn't go class this morning and nobody knows why.

D.

He didn't go to class this morning and nobody know why.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...