Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given:

I / have / computer / I / send / him / e-mail /.

A.

If I had a computer, I would send him an e-mail.

B.

If I have a computer, I would send him an e-mail.

C.

If I had a computer, I will send him an e-mail.

D.

If I would have a computer, I would send him an e-mail.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 30 phút tiếng anh lớp 11 - Đề số 6

Loading...

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...