Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given:

table / collapse / you / stand / on / it / .

A.

The table will collapse if you will stand on it.

B.

The table is collapsed if you stand on it.

C.

The table collapses if you stand on it.

D.

The table will collapse if you stand on it.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...