Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given:

she / remind / me / turn / off / lights / before / go / out /.

A.

She reminded me to turn off all the lights before going out.

B.

She reminded me turn off all the lights before going out.

C.

She reminded me to turn off all lights before going out.

D.

She reminded me to turn off all lights before go out.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

She reminded me to turn off all the lights before going out.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 30 phút tiếng anh lớp 11 - Đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...