Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given:

I / arrived / the / at / station / train / the / had / left / when /.

A.

When I had arrived at the station the train left.

B.

 When at the station I arrived the train had left.

C.

When arrived I at the station the train had left.

D.

When I arrived at the station the train had left.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

When I arrived at the station the train had left.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...