Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given:

when / Mary / my / we / were / friend / used / she / to / help / is / me / with 

/ best / homework / at / who / school

 

A.

Who is she Mary, my best friend, who used to help me with homework when we were at school. 

 

B.

When we were at school. She is Mary, my best friend, who used to help me 

with homework.

 

C.

Who is my best friend, Mary, she used to help me with homework when we 

were at school.

 

D.

She is Mary, my best friend, who used to help me with homework when we were at school.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 60 phút tiếng anh lớp 11 - Đề số 8

Loading...

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...