Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given:

Nancy/ work/ hard/ so/ she / fall/ ill.

A.

Nancy worked hard so that she fell ill.

B.

Nancy worked so hard that she fell ill.

C.

Nancy works so hard that she fell ill.

D.

Nancy worked so hard that she falls ill.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Nancy worked so hard that she fell ill.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...