Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given:

Wood/ long/ popular/ building material/ North America.

A.

Wood was long a popular building material in North America.

B.

Wood had long been a popular building material in North America.

C.

Wood have long been a popular building material in North America.

D.

Wood has long been a popular building material in North America.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...