Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given:

Wood/ long/ popular/ building material/ North America.

A.

Wood was long a popular building material in North America.

B.

Wood had long been a popular building material in North America.

C.

Wood have long been a popular building material in North America.

D.

Wood has long been a popular building material in North America.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Wood has long been a popular building material in North America.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...