Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given:

I / down/ stairs and/ lucky/ get away/ few bruises.

A.

I went down the stairs and I was lucky to get away few bruises.

B.

I dropped down the stairs and lucky to get away with a few bruises.

C.

I fell down the stairs and was lucky enough to get away with a few bruises.

D.

I fell down the stairs and was lucky to get away with a few bruises.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...