Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given:

I / down/ stairs and/ lucky/ get away/ few bruises.

A.

I went down the stairs and I was lucky to get away few bruises.

B.

I dropped down the stairs and lucky to get away with a few bruises.

C.

I fell down the stairs and was lucky enough to get away with a few bruises.

D.

I fell down the stairs and was lucky to get away with a few bruises.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

I fell down the stairs and was lucky to get away with a few bruises.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...