Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given:

Laser/ device/ concentrate/ light waves/ intense/ beam.

A.

Laser is a devise concentrates light waves into an intense light beam.

B.

The laser is a devise to concentrates light waves to an intense light beam.

C.

The laser is a devise which concentrates light waves into an intense light beam. 

D.

Laser is a devise which concentrates light waves and an intense light beam.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

The laser is a devise which concentrates light waves into an intense light beam. 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...