Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given:

You/ feel/ like/ go out/ this evening?

A.

Are you feel like going out this evening?

B.

Do you feel to like going out this evening?

C.

Do you feel like go out this evening?

D.

Do you feel like going out this evening?

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Do you feel like going out this evening?

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...