Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given:

She/ must/ fed up/ smoke.

A.

She must be fed up of smoking.

B.

She must fed up with smoking.

C.

She must be fed up with smoking. 

D.

She must be fed up on smoking.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

She must be fed up with smoking. 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...