Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given:

I / explained/ neighbor/ she/ have/ send in/ application.

A.

I explained to my neighbor that she wouid have to send in a written application.

B.

I explained my neighbor that she would have to send in a written application.

C.

I explained to my neighbor that she would have send in a written application.

D.

 I explained my neighbor that she would have to send in a writing application.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...