Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given:

I / explained/ neighbor/ she/ have/ send in/ application.

A.

I explained to my neighbor that she wouid have to send in a written application.

B.

I explained my neighbor that she would have to send in a written application.

C.

I explained to my neighbor that she would have send in a written application.

D.

 I explained my neighbor that she would have to send in a writing application.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

I explained to my neighbor that she wouid have to send in a written application.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...