Choose the best answer to complete the sentence: * Our Uncle Ho left Nha Rong Harbor in 1911, ..................?

A.

isn’t he

B.

wasn’t he

C.

doesn’t he

D.

didn’t he

Đáp án và lời giải
Đáp án:D

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...