Choose the best answer for the following sentence:

Your genes ___________ your shape, size and so on.

A.

give

B.

offer

C.

make

D.

determine

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

determine

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...