Choose the best answer for the following sentence:

You will not succeed ___________ working harder.

A.

without                  

B.

unless                     

C.

if                   

D.

although

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

without

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...