Choose the best answer for the following sentence:

You will become ill _________ you stop working so hard.
 

A.

until                     

B.

when                   

C.

unless                 

D.

if

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

unless

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...