Choose the best answer for the following sentence:

You will become ill _________ you stop working so hard.
 

A.

until                     

B.

when                   

C.

unless                 

D.

if

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...