Choose the best answer for the following sentence:

You have not participated __________ any of our competitions before, have you?

 

A.

 in                           

B.

for                 

C.

  of                    

D.

on

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

in

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề kiểm tra trắc nghiệm 15 phút tiếng anh lớp 11 - Đề số 8

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...