Choose the best answer for the following sentence:

You ___________ late for school too many times. I will talk to your parents about this.
 

A.

were                  

B.

was                  

C.

have been              

D.

has been

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...