Choose the best answer for the following sentence:

You ___________ late for school too many times. I will talk to your parents about this.
 

A.

were                  

B.

was                  

C.

have been              

D.

has been

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

have been

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...