Choose the best answer for the following sentence:

You ___________ life much easier if you smile more often.

A.

would find

B.

find

C.

will find 

D.

have found

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

will find 

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 60 phút tiếng anh lớp 11 - Đề số 6

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...