Choose the best answer for the following sentence:

“You ____________ spend your free time on playing football”, my mother used to say when I was a schoolboy.
 

A.

needn’t           

B.

couldn’t               

C.

mustn’t               

D.

can’t

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

mustn’t

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...