Choose the best answer for the following sentence:

Yesterday, I had to cram all day for my French final. ______________, I did not get to sleep until after midnight.
 

A.

Nevertheless                     

B.

However                         

C.

Therefore                     

D.

But

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Therefore

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...