Choose the best answer for the following sentence:

Yesterday, I had to cram all day for my French final. ______________, I did not get to sleep until after midnight.
 

A.

Nevertheless                     

B.

However                         

C.

Therefore                     

D.

But

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...