Choose the best answer for the following sentence:

Yesterday when I ____________ a bath, the phone __________ .

A.

is having / rings 

B.

were having / rang

C.

was having / rang 

D.

was having / was ringing

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

was having / rang 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...