Choose the best answer for the following sentence:

Would you like ___________ an orange juice?
 

A.

have           

B.

 having            

C.

 to have           

D.

had

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

to have 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...